• بازدید: 496
  • دسته بندی:

فریدون رفت ولی یاد آن در دل دوستدارنش زنده است

فریدون ای شب افروز...بسان ماه نوروز

تو که رفتی ولی ما هستیم به یادت

این اززبان توست:

همه رفتند کس دور برم نیست......چبین بی خود شدن در باورم نیست

ای فریدون هر جا که هستی خدا به همرات

ای دوستان فروغی برای آمرزش این بنده دعا کنید