• بازدید: 504
  • دسته بندی:
یکی از نوشته های فروغی شعر زیر است که در سال 73 سروده سده
اس:
((بگویید بر گورم بنویسند

زندگی رادوست داشت

ولی آن را نشناخت

مهربان بود

ولی مهر نورزید

طبیعت را دوست داشت

ولی ازآن لذت نبرد

در آبگیر قلبش جنب جوش بود

ولی کسی بدان راه نیافت

در زندگی احساس تنهایی می نمود

وخلاصه بنویسد

تقدیم آدمک های فریدون فروغی